Zabbix实现QQ报警配置

(说明:这里借助Mojo-Webqq的perl模块,更详细的api参考:https://github.com/sjdy521/Mojo-Webqq/blob/master/API.md) zabbix version:3.2 OS version:CentOS 7 1.依赖环境安装 1.1 安装cpanm包管理工具(如果系统已经安...